Des dels seus inicis Grues Bextra ha fet del servei al client el seu principal actiu, posant a la disposició dels seus clients un ampli parc de maquinària capaç de poder respondre a qualsevol petició.

TREBALLS EN OBRA// Realitzem tot tipus de treballs en obra com formigonar, muntatge de forjats o bigues, encofrats, moviments de material en obra, etc.

MOVIMENT DE MAQUINARIA// Realitzem el moviment i col·locació de maquinària o equips industrials mitjançant la utilització de les eines necessàries, tals com gats hidràulics, tanquetes, transpalets, etc.

TRANSPORT DE MERCADERIES// Recollim la càrrega en el lloc en què es trobi i la transportem degudament habilitada en el camió, estibant-la en perfectes condicions per al seu transport. D’aquesta manera la lliurem al destinatari, situant-la on desitgi.

TRANSPORT ESPECIAL// Disposem de góndoles i plataformes per a fer moviments de maquinaria i prefabricats fins a un pes màxim de 80t.

MUNTATGES// Realitzem tot tipus de muntatges d’estructures.